Hoe de wapenindustrie het Europees defensiebeleid kaapt
17-10-2017 -

Het rapport 'Beveilig de winst - hoe de wapenindustrie het Europees defensiebeleid kaapt' documenteert de symbiotische relatie tussen de wapenindustrie en de Europese instellingen en het effect dat deze relatie heeft gehad op de creatie van een Europees militair onderzoeksprogramma en het Europees Defensie Fonds.

40 miljard euro. Dat is het bedrag dat de Europese Unie de volgende tien jaar wil spenderen aan onderzoek, ontwikkeling en aankoop van nieuwe wapens. Het is een nooit eerder geziene versnelling van de militarisering van de Europese Unie met één doel: de defensie-industrie rendabel houden. De vraag welke wapens ontwikkeld moeten worden en of ze nodig zijn, wordt niet gesteld.

De besluitvorming hierover werd gedomineerd door private belangen. De 'civil society' noch het Europees Parlement hadden enige substantiële inspraak. Op basis van interne documenten toont Vredesactie met dit rapport hoe de wapenindustrie toegang had tot elk niveau van het proces: van het bepalen van de agenda tot het uitschrijven van de modaliteiten van de subsidiepotten. Het documenteert de symbiotische relatie tussen de wapenindustrie en de Europese instellingen en het effect dat deze relatie heeft gehad op de creatie van een Europees militair onderzoeksprogramma en het Europees Defensie Fonds.

Je kan het hele rapport hier lezen.

Enkele opmerkelijke feiten uit het rapport:

  • Het lobbybudget van de grootste tien Europese wapenbedrijven is op vijf jaar tijd verdubbeld van 2,8 miljoen euro naar 5,6 miljoen euro per jaar.
  • Vredesactie stelde op basis van de Europese wet op openbaarheid van bestuur, vragen naar ontmoetingen tussen de Europese Commissie en de wapenindustrie. Hieruit blijkt dat de Commissie de afgelopen drie jaar minstens 36 maal aan tafel zat met de wapenindustrie om te praten over de Preparatory Action on Defence Research. De correspondentie tussen de industrie en het Europees Defensie-Agentschap is zo volumineus dat een doorlichting van die correspondentie gezien werd als 'een te zware administratieve last' voor de beleidsmedewerkers om ze aan Vredesactie te bezorgen.
  • De 'Group of Personalities on Defence Research', het adviserend orgaan dat de belangrijkste teksten uitschreef, bestond uit zestien leden waarvan tien leden rechtstreeks gelinkt waren aan de wapenindustrie: zeven vertegenwoordigers van defensie-bedrijven, twee vertegenwoordigers van private onderzoeksinstellingen die zouden kunnen profiteren van een Europees militair onderzoeksprogramma en één parlementslid, Michael Gahler, lid van een lobby-organisatie die parlementsleden samenbrengt met de defensie-industrie. Onafhankelijke stemmen waren niet vertegenwoordigd.
  • Door te werken met een 'Group of Personalities' heeft de EU elke vorm van transparantie ontweken. Een Group of Personalities staat immers niet geregistreerd als een expertengroep die verplicht is om vergaderdata, agenda's en verslagen openbaar beschikbaar te maken.
  • Een analyse van de beleidsvoorstellen van het Defensie Actieplan toont dat deze bijna letterlijk gebaseerd zijn op adviezen van de wapenindustrie.
  • Ondanks het feit dat onderzoek in het kader van de Preparatory Action voor honderd procent gefinancierd zal worden door de EU, zullen alle onderzoeksresultaten eigendom worden van de betrokken wapenbedrijven (met enkel toegangsrechten voor de lidstaten indien zij een ontwikkelde technologie verder willen ontwikkelen). De meeste andere Europese projecten onder bijvoorbeeld het onderzoeksprogramma Horizon 2020 zijn tachtig procent gefinancierd door de EU en twintig procent gefinancierd door de deelnemers.

De buitensporige invloed van de wapenindustrie op het Europese besluitvormingsproces roept niet alleen vragen op over de legitimiteit van deze besluitvormingsstructuren. Het houdt ook het gevaar in dat het Europees buitenlands beleid militariseert.

De militaire technologieën die nu worden ontwikkeld, bepalen mee de oorlogsvoering van de toekomst. De Europese Unie is reeds gestart met de ontwikkeling van autonome wapens. Een wezenlijk publiek debat over de wenselijkheid van deze technologieën blijft uit, ondanks waarschuwingen van wetenschappers en van het Europees Parlement. Hoe deze technologieën veiligheidsuitdagingen tegemoet komen, is eveneens onduidelijk.

Wapenprogramma's op grote schaal ontwikkelen en wapensystemen aankopen zijn noodzakelijk om de defensie-industrie rendabel te houden, is het nieuwe adagio van de EU. Hiermee ondersteunt ze enkel de bedrijfsbelangen van een militair industrieel complex. De vragen welke wapens dan ontwikkeld moeten worden en of ze nodig zijn, worden blijkbaar niet meer gesteld.

Het Europees Defensiefonds bestaat uit twee delen:

1. Een militair onderzoeksprogramma van 500 miljoen euro per jaar. De Commissie wil hiermee de ontwikkeling van controversiële technologieën zoals drones en killer robots ondersteunen.

2. Een 'capaciteitsfonds' van 5 miljard euro per jaar om de gezamenlijke ontwikkeling en de aanschaf van wapensystemen door de lidstaten te garanderen. De financiering wordt voor 80 procent door de lidstaten gedragen. Europa staat in voor de overige 20 procent als de lidstaten zich verbinden tot het kopen van het eindproduct. Bovendien moeten de lidstaten de aankoop van wapens via het Europees defensiebudget niet meerekenen in hun begrotingstekort. Met andere woorden, lidstaten moeten besparen op sociale voorzieningen, onderwijs, justitie en gezondheidszorg om de EU begrotingsnormen te halen. Maar miljarden uitgeven aan nieuwe wapensystemen wordt beloond.

Je kan het rapport hier lezen.

perscontact: Bram Vranken: +32 (0) 497 13 14 64 – bram@vredesactie.be

Wapenindustrie schrijft letterlijk mee aan Europees beleid
17-10-2017 -

De wapenindustrie houdt de pen vast bij een belangrijk deel van het Europese defensiebeleid, stelt Vredesactie in een nieuw rapport. “In sommige gevallen kopieert de Europese Commissie bijna letterlijk het advies van de wapenlobby.”

Dit artikel werd gepubliceerd op Apache.be door Dominique Soenens.

De wapenindustrie houdt de pen vast bij een belangrijk deel van het Europese defensiebeleid, stelt Vredesactie in een nieuw rapport. “In sommige gevallen kopieert de Europese Commissie bijna letterlijk het advies van de wapenlobby.”

November 2016. De Europese Commissie publiceert een Europees Defensie Actieplan, waarin het de start van een Europees Defensiefonds voorstelt. Het plan is ambitieus, maar komt er ook na ruime inspraak van de Europese wapenindustrie, zo blijkt uit het rapport ‘Securing Profits, how the arms lobby is hijacking Europe’s defence policy’ van Vredesactie.

Constante dialoog

Voor het opzetten van het militaire onderzoeksprogramma ‘Preparatory Action on Defence Research’ (PADr) – goed voor 90 miljoen euro – had de Europese Commissie sinds 2014 minstens 46 vergaderingen met de wapenindustrie, zo blijkt uit onderzoek van Vredesactie. “Dit wijst op een constante en gestructureerde dialoog tussen de Europese Commissie en de defensie-industrie. De wapenindustrie had toegang tot elke fase van het beslissingsproces, van de bepaling van de agenda tot financiering en zelfs de beslissing over de structuur van de PADR. Een ongezien grote invloed.

“Het grote aantal vergaderingen staat in contrast met het maatschappelijke middenveld, dat niet betrokken was. Ook het Europees Parlement kreeg geen substantiële input over de verreikende beslissingen die genomen werden”, aldus het rapport.

Uit onderzoek van Vredesactie blijkt dat verschillende belangrijke voorstellen in dat plan bijna letterlijke kopieën zijn uit de voorstellen die de Europese wapenindustrie indiende. Zo formuleerde de Europese lobbyorganisatie ASD in juli 2016 in een ‘position paper’ enkele voorstellen die door de Commissie bijna letterlijk overgenomen werden. Een voorbeeld: het voorstel van ASD om een budget van 500 miljoen euro te voorzien voor het European Defence Research Program werd door de Commissie overgenomen.

Ook het voorstel van de lobbyvereniging om militaire investeringen te catalogeren als ‘productieve investering’, waardoor het kan afgetrokken worden van de structurele fiscale maatregelen die lidstaten geacht worden te nemen, werd door de Europese Commissie overgenomen. Verantwoordelijk voor de uitvoering van het PADR is het European Defence Agency (EDA), een agentschap dat er kwam op vraag van de Europese wapenindustrie, zoals Apache in een eerder artikel al duidelijk maakte. Maar de PADR is nog niet alles.

Europees Defensiefonds

De Europese Commissie stelt voor om op termijn een Europees Defensiefonds op te starten van in totaal 40 miljard euro. Dat geld moet gebruikt worden voor onderzoek, ontwikkeling en aankoop van wapens. Een evolutie die zorgwekkend is, aldus Vredesactie. “Het Europees Defensiefonds creëert een zelfvervullende en continue loop tussen vraag en aanbod, gefinancierd met overheidsmiddelen. Het bedrag dat uitgetrokken wordt voor veiligheids- en defensie-onderzoek neemt tegelijk exponentieel toe, van amper 65 miljoen euro in 2004-2006 naar minstens 3,5 miljard euro vanaf 2021. Het is een oorlogseconomie, die voortdurend door de overheid ondersteund wordt om competitief te blijven en waarbij zelfs de meest basale vorm van controle over de wapenexport gezien wordt als een hindernis voor de competitiviteit van de Europese wapenindustrie.”

De invloed van de wapenindustrie op het Europese beleid lokt al langer kritiek uit. In 2016 was uitgerekend het ‘Belgian Royal Higher Institute for Defence’, verbonden aan het Belgische ministerie van Defensie, kritisch over het gebrek aan democratische legitimiteit van het Europese beslissingsproces over militaire programma’s. De studie van het Belgische instituut had het over een “gebrek aan democratische verantwoording dat verscholen zit in een typisch technocratisch proces van zogezegde ‘road maps’ die uitgetekend zijn door EU-officials, vertegenwoordigers van de industrie en consultants en zonder een substantiële bijdrage van de samenleving, nationale parlementen of zelfs het Europese parlement.”

Ondanks die herhaalde kritiek, blijven vooraanstaande Europese politici openlijk de lof zwaaien over hun nauwe samenwerking met de wapenindustrie. Zo zei Julian King, Eurocommissaris voor de Veiligheidsunie, in februari 2017 tijdens een bestuursvergadering van de wapenlobbyorganisatie ASD dat “de industrie mee het antwoord is op de veiligheidsbedreigingen (…), omdat het kan bijdragen tot het uittekenen van beleidsmaatregelen, het begeleiden van onderzoek en het bedenken van oplossingen om de veiligheid te verbeteren. (…) We zullen niet succesvol zijn in onze inspanningen om de collectieve veiligheid in Europa te verbeteren als we niet hand in hand met de wapenindustrie werken.”

Het Europese beleid betekent de geboorte van een Europees militair-industrieel complex, dat fel contrasteert met het vredesproject dat de Europese Unie van oorsprong is. Problematisch, zeker omdat die ommekeer en de keuze voor een steeds groter wordende militaire unie niet democratisch beslist werd, zeggen critici. “Meer zelfs: het is niet transparant en wordt gedomineerd door industriële belangen”, aldus Vredesactie. Iets waar Bart Staes, Europarlementslid voor de Groenen, zich bij aansluit. “Het idee om Europees beter samen te werken, expertise te bundelen en te kijken naar wat de noden zijn, is zeker verdedigbaar. Maar de vraag is of we in dit geval niet de agenda volgen van een aantal grote bedrijven uit de wapenindustrie, die minder geïnteresseerd zijn in conflictpreventie en in het vreedzaam oplossen van conflicten.” Door de vergaande manier waarop industrie en politici via allerlei lobbyorganisaties en belangenverenigingen nauw met elkaar samenwerken, is de kans klein dat de verdere uitbouw van een militaire machtsbasis in Europa op een (meer) democratische manier verloopt.

Dit artikel werd gepubliceerd op Apache.be door Dominique Soenens.

Constante dialoog

Voor het opzetten van het militaire onderzoeksprogramma ‘Preparatory Action on Defence Research’ (PADr) – goed voor 90 miljoen euro – had de Europese Commissie sinds 2014 minstens 46 vergaderingen met de wapenindustrie, zo blijkt uit onderzoek van Vredesactie. “Dit wijst op een constante en gestructureerde dialoog tussen de Europese Commissie en de defensie-industrie. De wapenindustrie had toegang tot elke fase van het beslissingsproces, van de bepaling van de agenda tot financiering en zelfs de beslissing over de structuur van de PADR. Een ongezien grote invloed.

“Het grote aantal vergaderingen staat in contrast met het maatschappelijke middenveld, dat niet betrokken was. Ook het Europees Parlement kreeg geen substantiële input over de verreikende beslissingen die genomen werden”, aldus het rapport.

Lees meer: https://www.apache.be/2017/10/17/wapenindustrie-schrijft-letterlijk-mee-aan-europees-beleid/ © Apache

Constante dialoog

Voor het opzetten van het militaire onderzoeksprogramma ‘Preparatory Action on Defence Research’ (PADr) – goed voor 90 miljoen euro – had de Europese Commissie sinds 2014 minstens 46 vergaderingen met de wapenindustrie, zo blijkt uit onderzoek van Vredesactie. “Dit wijst op een constante en gestructureerde dialoog tussen de Europese Commissie en de defensie-industrie. De wapenindustrie had toegang tot elke fase van het beslissingsproces, van de bepaling van de agenda tot financiering en zelfs de beslissing over de structuur van de PADR. Een ongezien grote invloed.

“Het grote aantal vergaderingen staat in contrast met het maatschappelijke middenveld, dat niet betrokken was. Ook het Europees Parlement kreeg geen substantiële input over de verreikende beslissingen die genomen werden”, aldus het rapport.

Lees meer: https://www.apache.be/2017/10/17/wapenindustrie-schrijft-letterlijk-mee-aan-europees-beleid/ © Apache

e wapenindustrie houdt de pen vast bij een belangrijk deel van het Europese defensiebeleid, stelt Vredesactie in een nieuw rapport. “In sommige gevallen kopieert de Europese Commissie bijna letterlijk het advies van de wapenlobby.”

November 2016. De Europese Commissie publiceert een Europees Defensie Actieplan, waarin het de start van een Europees Defensiefonds voorstelt. Het plan is ambitieus, maar komt er ook na ruime inspraak van de Europese wapenindustrie, zo blijkt uit het rapport ‘Securing Profits, how the arms lobby is hijacking Europe’s defence policy’ van Vredesactie.

Lees meer: https://www.apache.be/2017/10/17/wapenindustrie-schrijft-letterlijk-mee-aan-europees-beleid/ © Apache

e wapenindustrie houdt de pen vast bij een belangrijk deel van het Europese defensiebeleid, stelt Vredesactie in een nieuw rapport. “In sommige gevallen kopieert de Europese Commissie bijna letterlijk het advies van de wapenlobby.”

November 2016. De Europese Commissie publiceert een Europees Defensie Actieplan, waarin het de start van een Europees Defensiefonds voorstelt. Het plan is ambitieus, maar komt er ook na ruime inspraak van de Europese wapenindustrie, zo blijkt uit het rapport ‘Securing Profits, how the arms lobby is hijacking Europe’s defence policy’ van Vredesactie.

Lees meer: https://www.apache.be/2017/10/17/wapenindustrie-schrijft-letterlijk-mee-aan-europees-beleid/ © Apache

e wapenindustrie houdt de pen vast bij een belangrijk deel van het Europese defensiebeleid, stelt Vredesactie in een nieuw rapport. “In sommige gevallen kopieert de Europese Commissie bijna letterlijk het advies van de wapenlobby.”

November 2016. De Europese Commissie publiceert een Europees Defensie Actieplan, waarin het de start van een Europees Defensiefonds voorstelt. Het plan is ambitieus, maar komt er ook na ruime inspraak van de Europese wapenindustrie, zo blijkt uit het rapport ‘Securing Profits, how the arms lobby is hijacking Europe’s defence policy’ van Vredesactie.

Lees meer: https://www.apache.be/2017/10/17/wapenindustrie-schrijft-letterlijk-mee-aan-europees-beleid/ © Apache

e wapenindustrie houdt de pen vast bij een belangrijk deel van het Europese defensiebeleid, stelt Vredesactie in een nieuw rapport. “In sommige gevallen kopieert de Europese Commissie bijna letterlijk het advies van de wapenlobby.”

November 2016. De Europese Commissie publiceert een Europees Defensie Actieplan, waarin het de start van een Europees Defensiefonds voorstelt. Het plan is ambitieus, maar komt er ook na ruime inspraak van de Europese wapenindustrie, zo blijkt uit het rapport ‘Securing Profits, how the arms lobby is hijacking Europe’s defence policy’ van Vredesactie.

Lees meer: https://www.apache.be/2017/10/17/wapenindustrie-schrijft-letterlijk-mee-aan-europees-beleid/ © Apache

e wapenindustrie houdt de pen vast bij een belangrijk deel van het Europese defensiebeleid, stelt Vredesactie in een nieuw rapport. “In sommige gevallen kopieert de Europese Commissie bijna letterlijk het advies van de wapenlobby.”

November 2016. De Europese Commissie publiceert een Europees Defensie Actieplan, waarin het de start van een Europees Defensiefonds voorstelt. Het plan is ambitieus, maar komt er ook na ruime inspraak van de Europese wapenindustrie, zo blijkt uit het rapport ‘Securing Profits, how the arms lobby is hijacking Europe’s defence policy’ van Vredesactie.

Lees meer: https://www.apache.be/2017/10/17/wapenindustrie-schrijft-letterlijk-mee-aan-europees-beleid/ © Apache

e wapenindustrie houdt de pen vast bij een belangrijk deel van het Europese defensiebeleid, stelt Vredesactie in een nieuw rapport. “In sommige gevallen kopieert de Europese Commissie bijna letterlijk het advies van de wapenlobby.”

November 2016. De Europese Commissie publiceert een Europees Defensie Actieplan, waarin het de start van een Europees Defensiefonds voorstelt. Het plan is ambitieus, maar komt er ook na ruime inspraak van de Europese wapenindustrie, zo blijkt uit het rapport ‘Securing Profits, how the arms lobby is hijacking Europe’s defence policy’ van Vredesactie.

Lees meer: https://www.apache.be/2017/10/17/wapenindustrie-schrijft-letterlijk-mee-aan-europees-beleid/ © Apache

Militarisering EU in stroomversnelling
11-09-2017 -

40 miljard euro. Dat is het bedrag dat de Europese Unie de komende tien jaar wil spenderen aan onderzoek en de aankoop van nieuwe wapentechnologie. De Commissie wil hiervoor een heus Europees Defensie Fonds oprichten.

40 miljard euro. Dat is het bedrag dat de Europese Unie de volgende tien jaar wil spenderen aan militair onderzoek en de aankoop van nieuwe wapentechnologie. De Commissie wil hiervoor een heus Europees Defensie Fonds oprichten. Dat geld komt vooral de wapenindustrie ten goede. Europees Commissaris voor industrie, Bienkowska, windt er alvast geen doekjes om. In september 2016 tweette ze “goed nieuws voor de defensie-industrie: nieuw Europees Defensie Fonds voor het einde van het jaar!”.

Het Europees Defensie Fonds bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel omvat een militair onderzoeksprogramma. Tot 2020 loopt een voorbereidend programma van 90 miljoen euro, de Preparatory Action. Dit is nog maar de eerste stap. Op termijn moet dit uitmonden in een grootschalig Defensie Onderzoeks Programma van 500 miljoen euro per jaar. De Commissie wil hiermee de ontwikkeling van controversiële technologieën zoals drones en killer robots ondersteunen.
  • Het tweede deel van het Defensie Fonds focust op de gezamelijke ontwikkeling en aankoop van wapens. Het zogenaamd 'Ontwikkelingsprogramma voor de defensie industrie' zou al vanaf 2019 in werking treden met een budget van 2,5 miljard euro. Ook dit is slechts een voorproefje, want vanaf 2021 zou het gaan over 5 miljard per jaar.
    Het zijn voornamelijk de lidstaten die dit onderdeel moeten financieren. De EU staat in voor één vierde van het bedrag. Om lidstaten te stimuleren eraan bij te dragen, stelt de Commissie een uitzondering op het Stabiliteits- en Groeipact voor, wat wil zeggen dat de lidstaten de aankoop van wapens via het Europees defensiebudget niet moeten meerekenen in hun begrotingstekort. Met andere woorden, lidstaten moeten besparen op sociale voorzieningen, onderwijs, justitie en gezondheidszorg om de EU begrotingsnormen te halen. Maar miljarden uitgeven aan nieuwe wapensystemen wordt beloond.

Een sterke competitieve wapenindustrie zal niet leiden tot een veiliger Europa. Integendeel. Nu reeds worden Europese wapens op grote schaal gebruikt voor het plegen van oorlogsmisdaden en komen 'onze wapens' terecht in ongewenste handen. Bovendien kadert dit economisch stimuleringsbeleid niet in een coherent buitenlands- en veiligheidsbeleid. Een Europees buitenlands beleid is immers zo goed als onbestaande. De Europese lidstaten houden de touwtjes liever zelf in handen en de samenwerking met de Europese Commissie op dit vlak loopt niet van een leien dakje. De Europese landen hebben elk hun eigen visie en ook de buitenlandse belangen zijn erg verschillend. Hendrik Vos, professor politicologie aan de UGent en directeur van het Centrum voor EU Studies, legde in een artikel op deredactie.be de vinger op de wonde: “Zolang de Unie geen krachtig en duidelijk aangestuurd buitenlands beleid heeft, is de uitbouw van een gemeenschappelijke defensie voorbarig. Het belangrijkste onderscheid tussen een leger en een roversbende is dat een leger in principe politiek wordt aangestuurd.” Of zoals Yves Robinson, CEO van wapenfabrikant Dassault het zei: “Everybody knows the answer is the fighter drone, but nobody knows what the question is.”

De Europese Unie was altijd een vredesproject, een soft power, die interne maar ook externe problemen geweldloos probeerde op te lossen. De huidige voorstellen brengen dat vredesproject in het gedrang. Het is echter nog niet te laat. Het komende jaar zal er hierover onderhandeld en gestemd worden in het Europees Parlement. Tijd om in actie te schieten!

Vredesactivisten verhinderen opbouw wapenbeurs in Londen
09-09-2017 -

Honderden vredesactivisten voerden deze week actie aan de DSEI wapenbeurs in Londen. Ze blokkeerden dagenlang de toegangswegen en vertraagden zo de opbouw van de beurs. Ook Belgische activisten deden mee.

Deze week meer dan honderd actievoerders gearresteerd, waaronder drie Belgen.

Honderden vredesactivisten voerden van 4 tot 11 september actie aan de DSEI wapenbeurs in Londen. Ze blokkeerden dagenlang de toegangswegen en vertraagden zo de opbouw van de beurs. Ook Belgische activisten deden mee.

Honderden vredesactivisten voeren al de hele week actie aan de DSEI wapenbeurs in Londen. Ze blokkeren de toegangswegen en verhinderen de opbouw van de beurs. Vandaag doen ook Belgische activisten mee.

Volgende week, van 12 tot 15 september, verzamelt de wereldwijde wapendindustrie in Londen voor een gigantische wapenbeurs: Defence & Security Equipment International (DSEI). De beurs wordt er om de twee jaar georganiseerd met de financiële, logistieke en politieke steun van de Britse regering.

Op DSEI verkopen 1500 wapenbedrijven hun producten, gaande van geweren over tanks tot gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen. Meer dan 34 000 bezoekers komen er shoppen, de belangrijkste klanten zijn militaire delegaties uit 56 landen. Ook van regimes die de mensenrechten niet respecteren, landen die in staat van oorlog zijn en ontwikkelingslanden. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte en Qatar staan op de gastenlijst. Volgens rapporten van Amnesty International werden er al meermaals illegale wapens verkocht op de beurs zoals clustermunitie en marteltuig.

Er namen ook Belgische vredesactivisten deel aan de acties. “Want dit is geen Brits maar een Europees probleem,” reageert Bram Vranken woordvoerder van Vredesactie vanuit Londen. “Er staan hier ook Belgische, Duitse en Franse wapenbedrijven. De EU lidstaten zijn één van de grootste wapenexporteurs ter wereld. We voeren elk jaar voor miljarden euro wapens uit naar corrupte en dictatoriale regimes. Onze wapens worden overal ter wereld gebruikt in bloedige conflicten.”

Vandeput bezoekt wapenbeurs volgende week

Uit een parlementaire vraag van de PTB+ blijkt dat Belgisch minister van defensie Steven Vandeput de wapenbeurs zal bezoeken. De minister wil daarmee de Belgische wapenindustrie ondersteunen. Elf Belgische wapenbedrijven zullen komende week hun waar tentoon stellen, waaronder FN Herstal, Esterline (voormalig Barco) en BSDI, de Belgische wapenlobbykoepel.

“Het is onbegrijpelijk dat een minister naar Londen reist voor het ondersteunen van de wapenindustrie”, reageert Vranken. “Wapendeals faciliteren met dictatoriale regimes zal niet leiden tot meer veiligheid. Het minste wat de minister kan doen is in het parlement tekst en uitleg verschaffen over zijn bezoek.”

-------
Hier staat een filmpje van de actieweek.

Vredesactivisten verstoren evenement van de wapenlobby met dansactie
22-06-2017 -

Een tiental vredesactivisten voert vanochtend al dansend actie aan de koninklijke militaire school in Brussel. Daar gaat vandaag een evenement van de wapenlobby door. De activisten klampen de bezoekers aan die binnenstappen terwijl de discobeat 'shame on you' door de boxen schalt.

Een tiental vredesactivisten voert vanochtend al dansend actie aan de koninklijke militaire school in Brussel. Daar gaat vandaag een evenement van de wapenlobby door. De activisten klampen de bezoekers aan die binnenstappen terwijl de discobeat 'shame on you' door de boxen schalt.

De bezoekers zijn deelnemers aan een lobby-evenement getiteld 'Defence and Industry Together to the Future'. De organisatoren 'Cercle royal Mars en Mercurius' kondigen het lobby-evenement aan als 'de opportuniteit om uw bedrijf rechtstreeks te valoriseren bij key verantwoordelijken van Defensie'. “Dit is één van die typische evenementen in de haast ongrijpbare wereld van de wapenindustrie. Beleidsmakers en wapenhandelaars ontmoeten er elkaar, leggen contacten, smeden deals. De wereld wordt er niet beter van, integendeel. De wapenbedrijven wel.”, zegt Bram Vranken, woordvoerder van vzw Vredesactie.

Controversiële sponsors

Het evenement wordt gesponsord door United Technologies en Honeywell. Beide bedrijven behoren tot de grootste wapenproducenten ter wereld en zijn niet onbesproken. United Technologies schond in 2012 nog het wapenembargo op China door de verkoop van militarie technologie, waardoor het land in staat was om voor het eerst zelf aanvalshelikopters te produceren. Honeywell is een belangrijke leverancier aan Israël. Het bedrijf onderhoudt de Israëlische F15 en F16 gevechtsvliegtuigen, die regelmatig ingezet worden bij het bombarderen van Gaza.

“Dit zijn bedrijven die geen greintje respect hebben voor de mensenrechten of het internationaal humanitair recht”, zegt één van de activisten. “Het enige waar deze bedrijven iets om geven is het verhogen van hun winstmarges.”

Op het lobby-evenement spreken verschillende wapenlobbyisten, onder andere Renaud Bellais van Airbus, de fabrikant van de Eurofighter Typhoon, zit in het openingspanel en spreekt over “nieuwe partnerschappen defensie-bedrijfswereld: opportuniteiten voor tewerkstelling en economie.”

Er is ook een expositieruimte voor wapenbedrijven. Onder andere de Belgische wapenfabrikant Sabca is aanwezig. “Sabca staat in voor de productie van vliegtuigonderdelen”, zegt Vranken. “Dat is minder onschuldig dan het lijkt. De Turkse A400M vliegtuigen van Erdogan zijn bijvoorbeeld uitgerust met onderdelen gemaakt door Sabca.”

Regeringsleiders praten over EU defensie

Wapenindustrie en beleidsmakers verzamelen bij de start van een belangrijke Europese top van regeringsleiders. Op de agenda van de top staat de subsidiëring van de wapenindustrie: een pot van 500 miljoen euro belastinggeld bestemd voor militair onderzoek. Minister-president Michel zal ons land vertegenwoordigen op die top, maar zijn standpunten zijn niet bekend.

Officieel vormt een analyse van de veiligheidsproblemen de basis van onze veiligheidspolitiek en wordt de economische politiek daarop afgestemd. In de praktijk is de economische politiek de motor achter de besluitvorming rond defensie. Men vergeet dat de enige doelstelling van die industrie is: meer wapens verkopen.

“Maar een wereld waarin meer wapens circuleren vormt hoegenaamd geen veiligere wereld. In een oorlog verliest iedereen, behalve de wapenindustrie.” aldus Vranken. “Lobbyisten van de wapenindustrie bepalen ons veiligheidsbeleid. Dat moet stoppen.”

Foto's op  https://www.flickr.com/photos/vredesactie

Facebook: www.facebook.com/istopthearmstrade.eu

 

 

Europese Commissie wil 39 miljard euro uitgeven aan bewapening
08-06-2017 -

Op 7 juni kondigde de Europese Commissie nieuwe voorstellen aan voor het ontwikkelen van een Europees defensie-beleid. “Deze voorstellen zullen onze veiligheid niet verbeteren, maar zijn enkel bedoeld als een verdoken subsidiëring van de wapenindustrie”, reageert ENAAT, het Europees Netwerk Tegen Wapenhandel.

Op 7 juni kondigde de Europese Commissie nieuwe voorstellen aan voor het ontwikkelen van een Europees defensie-beleid. “Deze voorstellen zullen onze veiligheid niet verbeteren, maar zijn enkel bedoeld als een verdoken subsidiëring van de wapenindustrie”, reageert ENAAT, het Europees Netwerk Tegen Wapenhandel.

De Europese Commissie lanceerde op 7 juni een aantal voorstellen die de Europese defensie moeten versterken. In totaal wil de Commissie voor 39 miljard euro vrijmaken voor militair onderzoek en de aankoop van wapens. Een deel van dit geld zou afkomstig zijn van Europese fondsen. De rest van dat geld moeten de lidstaten bijpassen.

Vredesorganisaties van het Europees Netwerk Tegen Wapenhandel (ENAAT) zijn kritisch voor de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie. Deze voorstellen zullen niet leiden tot meer vrede en veiligheid. Dit zal enkel de wapenindustrie ten goede komen en zou wel eens kunnen leiden tot een escalatie van de wereldwijde wapenwedloop die momenteel gaande is.

Geld voor wapens, maar niet voor conflictpreventie’

De Europese Commissie stelt voor om EU-fondsen die nog niet begroot zijn, te gebruiken voor het oprichten van een ‘defensie-industrieel ontwikkelingsplan’. Op die manier zouden honderden miljoenen euro’s terecht komen bij de wapenindustrie.

Dat is niet verwonderlijk. De wapenindustrie is kind aan huis bij de Europese Commissie. Interne documenten van de Europese Unie tonen aan dat de Commissie tientallen ontmoetingen heeft gehad met de wapenindustrie.

Het is bijzonder verontrustend dat de Europese Commissie voorstelt om ongebruikte fondsen te gebruiken om de wapenindustrie te ondersteunen. Cruciale beleidsdomeinen zoals conflictpreventie zijn al jarenlang ondergefinancierd en ontvangen amper 6 miljoen euro per jaar.

Wapenaankopen aftrekbaar van begrotingstekort

De Commissie stelt bovendien voor om gemeenschappelijke wapenaankopen af te trekken van de begrotingstekorten van lidstaten. Totale waanzin. Lidstaten hebben de afgelopen jaren drastisch bespaard op sociale voorzieningen, onderwijs, justitie en gezondheidszorg om de EU begrotingsnormen te halen. Ettelijke miljoenen uitgeven aan nieuwe wapensystemen zou nu wel kunnen. Dat wil de Europese Commissie zelfs aanmoedigen.

Dat de Europese Unie publieke middelen wil gebruiken voor het ondersteunen van de wapenindustrie is niet alleen absurd, maar ook onethisch. Het is tijd dat de EU beseft dat dit niet leidt tot meer vrede en veiligheid.

 

Waar komen Vlaamse wapens terecht? NGO's vragen betere controle.
29-05-2017 -

Vredesactie - Intal - Oxfam Solidariteit - Vrede - Broederlijk Delen - Pax Christi Vlaanderen - Vereniging Oud Strijders (VOS) - Aan De IJzer - IPIS - 11.11.11

De Vlaamse overheid weet amper waar haar militaire goederen terecht komen. De Vlaamse vredesbeweging en mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties roepen op om van de wijziging van het wapendecreet gebruik te maken om dit fundamenteel te wijzigen. Vlaanderen moet zelf de verantwoordelijk opnemen voor waar haar wapens terecht komen.

Het Vlaams Parlement stemt op 30 mei over een voorstel van de regering dat het mogelijk moet maken om een Vlaams wapenembargo in te stellen. Dat is goed nieuws. Vlaanderen kan dan zelf beslissen om landen zoals bijvoorbeeld Saoedi-Arabië onder embargo te plaatsen, ook als de politieke wil op Europees of internationaal niveau daarvoor ontbreekt. 
Helaas vertoont de Vlaamse wapenexportwetgeving een ernstig gebrek waardoor de achterdeur van zo'n embargo wagenwijd open staat, namelijk de controle op het eindgebruik. In de praktijk weet de Vlaamse overheid amper waar haar militaire goederen terecht komen. De Vlaamse vredesbeweging en mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties roepen op om van de wijziging van het wapendecreet gebruik te maken om dit fundamenteel te wijzigen. Vlaanderen moet zelf de verantwoordelijk opnemen voor waar haar wapens terecht komen. 

In 2015 was 69,4 procent van het eindgebruik ongekend. Een significant deel van de Vlaamse wapenexport is bestemd voor verwerking door de industrie van andere staten. Vlaamse wapens of wapenonderdelen worden uitgevoerd naar andere EU landen zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens worden diezelfde wapens, ondertussen ingebouwd in grotere wapensystemen, verder uitgevoerd naar ... Vlaanderen weet niet waar ze belanden. Nochtans zijn deze Europese landen grote exporteurs naar onder andere het Saoedi-Arabische regime. De wapenexport naar Saoedi-Arabië en andere problematische bestemmingen blijft via een ommetje dus een realiteit, ook onder een herwerkt decreet. 
Het huidige decreet laat de controle op het eindgebruik van deze producten over aan lidstaten van de EU, en zelfs aan de lidstaten van de NAVO en van het Wassenaar Arrangement. Geen van deze multilaterale gouvernementele organisaties voert een effectieve controle op de naleving van de ethische regels waartoe de lidstaten ervan zich verbonden. 
Door het regime van ‘algemene vergunningen’ voor transfers binnen de EU wordt een cruciaal deel van de Vlaamse export niet langer gecontroleerd. Het is van groot belang om risicovolle producten uit te sluiten uit dit regime en om zicht te blijven houden op wat er gebeurt met producten die via dit regime verhandeld worden. 

Ondertekend door:

Vredesactie - Intal - Oxfam Solidariteit - Vrede - Broederlijk Delen - Pax Christi Vlaanderen - Vereniging Oud Strijders (VOS) - Aan De IJzer - IPIS - 11.11.11

Money for war? We say no.
23-05-2017 -

Trump, de NAVO, de EU - allemaal willen ze meer geld pompen in de wapenindustrie. In aanloop naar de NAVO-top later deze week, voeren vredesactivisten vandaag actie aan de kantoren van de Europese Commissie.

Trump, de NAVO, de EU - allemaal willen ze meer geld pompen in de wapenindustrie. In aanloop naar de NAVO-top later deze week, voeren vredesactivisten vandaag actie aan de kantoren van de Europese Commissie. Ze klagen aan dat de Europese Unie stappen onderneemt om de wapenindustrie te subsidiëren. “Terwijl het Midden-Oosten in vuur en brand staat, subsidieert de Europese Unie de wapenindustrie. De Europese Commissie zet zo onze veiligheid en die van miljoenen anderen op het spel enkel voor het profijt van een industrie met bloed aan haar handen”, klinkt het bij de activisten.

De activisten bezetten op dit moment de kantoren van de Europese Commissie. Ze zetten tentjes op en weigeren te vertrekken zolang de Europese Unie doorgaat met het subsidiëren van de wapenindustrie.

Money for war? We say no.
De NAVO-lidstaten komen deze week in Brussel samen om te praten over militaire samenwerking. Het verhogen van de defensie-uitgaven staat daarbij hoog op de agenda. “Gaat het om onze veiligheid of gaat het om de winstcijfers van de wapenindustrie?” zegt Bram Vranken, woordvoerder van Vredesactie. “Meer geld uitgeven aan wapens leidt niet tot een veiliger Europa in een veiligere wereld. Integendeel. Europese wapens duiken op in conflicten wereldwijd en zijn net een katalysator voor geweld en conflict”.

Geen Europa op maat van de wapenindustrie
Met de lancering van het Europees Defensie Actieplan maakte de Europese Commissie in 2016 van het versterken van defensie een beleidsprioriteit. Het actieplan stelt tal van maatregelen voor die de wapenindustrie financieel moeten ondersteunen.
“Dat is niet verwonderlijk”, zegt Vranken. “De wapenindustrie is kind aan huis bij de Europese Commissie.” Interne documenten van de Europese Unie tonen aan dat de Commissie tientallen ontmoetingen heeft gehad met de wapenindustrie over het opstarten van een militair onderzoeksprogramma.
Sinds dit jaar subsidieert de Europese Unie voor het eerst een militair onderzoekprogramma. Zij geven hiervoor 90 miljoen euro aan de wapenindustrie. Maar het gaat slechts om een voorbereidend programma. De Europese Commissie wil vanaf 2021 een pot van 3,5 miljard euro ter beschikking stellen voor militair onderzoek.
“Het is tijd dat de EU beseft dat het ondersteunen van de wapenindustrie niet leidt tot meer vrede en veiligheid. We hopen dat deze actie een wake-up call mag zijn voor de EU-beleidsmakers om dringend van spoor te veranderen”, zegt Vranken nog.

Leiden meer militaire uitgaven wel tot meer veiligheid?
23-05-2017 -

Onderstaande tekst verscheen op 23 mei 2017 als opiniestuk in De Morgen
Deze week zakt Amerikaans president Trump af naar Brussel voor een bijeenkomst van de NAVO. Een wederkerend mantra is dat Europese landen hun militaire uitgaven drastisch moeten verhogen. Cruciale vragen blijven echter onbeantwoord. Waar moeten die uitgaven toe dienen? Leiden meer militaire uitgaven wel tot meer veiligheid?

Onderstaande tekst verscheen op 23 mei 2017 als opiniestuk in De Morgen

Deze week zakt Amerikaans president Trump af naar Brussel voor een bijeenkomst van de NAVO. Een wederkerend mantra is dat Europese landen hun militaire uitgaven drastisch moeten verhogen. Cruciale vragen blijven echter onbeantwoord. Waar moeten die uitgaven toe dienen? Leiden meer militaire uitgaven wel tot meer veiligheid?

“De NAVO is overbodig”. Met die uitspraak gooide Amerikaans president Trump tijdens zijn verkiezingscampagne de knuppel in het Europese hoenderhok. Hoewel hij over de NAVO intussen een bocht maakte van 180 graden, staat defensie sindsdien hoog op de Europese agenda. Steeds meer stemmen pleiten voor een Europa dat instaat voor haar eigen bewapening.

Het probleem echter is geen gebrek aan wapens, wel een gebrek aan politieke visie.

Geven we te weinig uit aan defensie?

Een blik op de cijfers relativeert deze stelling alvast. Europa geeft allesbehalve te weinig uit aan defensie. In 2015 spendeerden de Europese lidstaten het astronomische bedrag van 203.143 miljard euro aan defensie.

Ter vergelijking, dat is 3,5 keer meer dan het defensiebudget van Rusland. Sinds het eind van de Koude Oorlog spendeerden Europese lidstaten stelselmatig meer dan Rusland. Als het resultaat daarvan zou zijn dat NAVO-landen nog steeds veel zwakker zijn, dan is er iets grondig fout gegaan.

Een wederkerend mantra is dat de EU lidstaten niet voldoen aan de NAVO 2 procent norm. Deze norm bepaalt dat NAVO-lidstaten twee procent van hun BBP moeten spenderen aan defensie. De vraag of die militaire investeringen ook tegemoet komen aan een reële veiligheidsnood, wordt niet gesteld. Die 2% is op zich een absurde afspraak. Een land met een negatieve economische groei is volgens deze filosofie plotseling veiliger, want mag besparen op defensie. Dergelijke symboolpolitiek brengt stabiliteit noch veiligheid een stap dichterbij.

Zwaarbewapende club zonder visie

Maar is een Europese defensie dan niet efficiënter? Als alle 28 landen in plaats van apart te beslissen hoe ze hun defensiebudgetten besteden dat samen zouden doen, zijn we efficiënter bezig. Toch?

Dat brengt ons bij de kern van de zaak: welke doelstelling moet die Europese defensie dienen? Daar knelt het schoentje, want een defensiebeleid ligt in het verlengde van een buitenlandbeleid en laat dat nu net een beleidsdomein zijn waarover de 28 Europese lidstaten het zelden eens zijn.

Wanneer Europese landen ergens militair tussenbeide komen, doen ze dat steeds in wisselende coalities. Over de aanpak van de crisissen in Syrië en Libië waren de EU lidstaten het in het verleden altijd fundamenteel met elkaar oneens.

Zonder eengemaakt Europees buitenlands beleid is een gemeenschappelijke defensie voorbarig. Of zoals professor EU studies Hendrik Vos onlangs schreef “het belangrijkste onderscheid tussen een leger en een roversbende is dat een leger politiek wordt aangestuurd”.

Zorgen hoge(re) defensie uitgaven voor meer veiligheid?

Decennialang hebben politieke leiders de mythe verkocht dat meer wapens en meer militaire uitgaven zullen leiden tot meer veiligheid. De militaire interventies in Libië en Afghanistan zorgden echter net voor een intensifiëring van die conflicten. Vandaag zijn die landen er erger aan toe dan ooit. Meer militaire investeringen gaan geen zoden aan de dijk brengen en dreigen gemaakte mislukkingen te herhalen.

Albert Einstein zei ooit “waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten”. Volgens deze definitie is ons defensiebeleid rijp voor een psychiatrische behandeling.

Vredesactivisten verstoren EU workshop voor wapenindustrie
28-03-2017 -

Vandaag voerden een twintigtal vredesactivisten actie aan het Europees Defensie Agentschap (EDA) in Brussel. Daar vindt een workshop plaats om de wapenindustrie te informeren over de ondersteuningsmaatregelen die de Europese Unie hen biedt.

De vredesactivisten liggen in een plas rode verf en verhinderen zo de toegang tot de workshop. “Terwijl het Midden-Oosten in brand staat, komen wapenhandelaars hier hun zakken vullen met belastinggeld”, zegt één van de actievoerders. “De EU subsidieert een industrie met bloed aan de handen”.

Sinds dit jaar geeft de Europese Unie voor het eerst 90 miljoen euro voor militair onderzoek aan de wapenindustrie. Dat is een voorbereidend onderzoeksprogramma. De Europese Commissie stelt voor om vanaf 2021 een grootschalig onderzoeksprogramma te starten van 3,5 miljard euro voor zeven jaar.

“Het is beschamend dat een industrie die aanzienlijke winsten boekt met het verkopen van dodelijk wapentuig, daarbovenop nog subsidies krijgt van de EU. Een industrie met 100 miljard euro omzet per jaar kan haar eigen Research & Development betalen.” zegt Bram Vranken, woordvoerder van Vredesactie.

Geen enkele garantie dat wapens niet terechtkomen in conflictgebieden

De ontwikkeling van autonome wapens en drones is één van de Europese onderzoeksprioriteiten. Deze wapens zijn controversieel. Het Europees Parlement riep in 2014 op tot ontwapening van gewapende drones en een verbod op de ontwikkeling van autonome wapens. Ook duizenden wetenschappers waarschuwden in een open brief voor de risico’s van een wapenwedloop in autonome wapens.

Volgens Vredesactie is het reëel dat de met Europees geld ontwikkelde wapens in de verkeerde handen terecht komen. “De technologie wordt eigendom van de betrokken wapenbedrijven”, zegt Vranken. “Er staat deze bedrijven niets in de weg om deze wapens daarna te exporteren naar conflictgebieden.”

“Dat de Europese Unie publieke middelen zou gebruiken voor militair onderzoek is niet alleen absurd, maar ook onethisch. En het brengt onze veiligheid geen stap dichterbij.”, zegt Vranken.

www.facebook.com/Istopthearmstrade.eu
www.ikstopwapenhandel.eu

 

 

Pagina's